Sher Shah Suri buried in———–?

A. Akora Khatak
B. Sasaram
C. Umerkot
D. Pakteya


Leave a Reply